Historisk bakgrunn

Ivar Aasensvei 10.

I Oslo byarkiv finnes en eneste branntakst over eiendommen. Denne er tatt opp 23.10.1914 på begjæring av byggmester H.J. Hansen. Store deler av Vinderen gård ble kjøpt opp av selskapet «Vinderen AS» på 1890-tallet som utparsellerte dette.

Ca. 1923 kjøpte kjøpmannen Ole Bjørnstad eiendommen. Huset ble kalt «Bjørnebo» . Han bodde da der sammen med sin ugifte datter og to tjenestejenter. Neste eier var manufaktur-grosseren Stefanus Stenersen. Han flyttet inn med sin kone og tre barn i 1926. I folketellingen 01.12.1935 finner vi i Oslo byarkiv at Hr. Stenersen bodde sammen med sin svigersønn og en hushjelp.

I folketellingen 01.10.1948 har bolignøden medført at det er atskillig flere som bor i Ivar Aasensvei 10. Enkefru Ragnhild Olga Rosalie Stenersen (f. 1879) står som eier. Hun bor sammen med hushjelpen, datteren og hennes mann. To farmasi studenter leier hybler her, en språk-og musikklærerinne og en telegraffullmektig.

I 1959 kjøpes eiendommen av Jostein Skjetne, som flytter fra Trondheim med kone og to sønner. Hr. Skjetne bruker en del av eiendommen til kontorvirksomhet som selvstendig næringsdrivende. I 1983 selger han huset til sine to sønner og svigerdatter, Nolvia Dominguez Skjetne, som flytter inn sammen med sin sønn Paulo Antonio Herrera.

Gunnar Skjetne og Nolvia Dominguez Skjetne kjøper 1. etasje. Kjell-Torgeir Skjetne kjøper 2. etasje Huset ble endret fra enebolig til tomannsbolig. Huset gjennomgår små forrandringer utvendig men på grunn av delingen fikk huset en annen innvendig struktur enn den opprinnelige bygningen.

I 2012 kjøper Gunnar Skjetne og Nolvia Dominguez Skjetne 2. etasje.

I 1994 ble det foretatt en bruksendring fra privat bolig til barnehage. I august 1994 startet Hvitveisen barnehage som en privatdrevet barnehage. Som eier står Nolvia og Gunnar Skjetne.( Oslo byarkiv )