Velkommen til oss!

Gjennom omsorg, glede og humor skal barnehagen gi barna et trygt miljø med vekt på lek og samspill med andre barn og voksne.

Barnehagen skal hjelpe til å utvikle de enkelte barnas personlighet, til å utvikle toleranse, solidaritetsfølelser, å ha omsorg for hverandre og til å utvikle språk og kommunikasjonsevne.
Barnehagen skal også gi barna mulighet til selvutfoldelse gjennom allsidige aktiviteter og lek.I nær forståelse og samarbeid med barnas hjem skal barnehagen medvirke til å gi barna et trygt og godt miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte og stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Barns rett til medvirkning betyr at med barn i barnehagen har rett til å utrykke seg om sitt syn på barnehagen og rett til medbestemmelse innenfor barnehagens daglige virksomhet. Barnehagen vil tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Med hjelp av personalet som er tydelige, lekende, inkluderende og omsorgsfulle, gi barna gode rollemodeller hvor barnehagens verdigrunnlag ivaretas. Barnehage har 0-toleranse mot rasisme og diskriminering.


Barnehagens, litt om fysisk miljø

Barnehagen har to avdelinger. De ligger nær hverandre, men ikke på samme eiendom. Avdelingene har fått navn etter gatenummeret, avd. 10 og avd. 5b. 
I avd. 10 ligger også administrasjonen og styrer har tilhold her. Avd. 5b ligger på en naboeiendom ca. 50 m i luftlinje fra avd. 10.

Ivar Aasensvei 10 (avd. 10)

Avdelingen har et brutto bruksareal på 160 m2 og et netto lekeareal på 107 m2. Det totale bruksareal fordeles på et puterom/aktivitetsrom, medierom/stillerom/personalrom, kjøkken, aktivitetssrom/spisestue, stellerom/barnas toalett, 2 garderober for barna, garderobe for ansatte, kontor. Lager i kjelleren er ikke inkludert i dette arealet. 
Utelekeplassen er ca. 350 m2 (netto utelekeareal). I tillegg kommer ca. 580 m2 fellesareal med naboer foran og ved siden av huset. Barnehagen ble godkjent av barnehagenemnda 23.04.92 uten begrensinger 

Ivar Aasensvei 5b (avd. 5b)

Huset som huser Avdeling Ivar Aasensvei 5 b eies av Oslo kommune. Hvitveisen barnehage as inngikk avtale med daværende Bydel Vinderen om en langtidsleie, med forutsetning at lokalet skulle brukes til barnehageformål. Eiendom har tidligere blitt bruk som barnepark, halvdagsbarnehage og kontor for Pedagogisk fagsenter. Lokalene sto tom i flere år før de i august 2003 igjen ble brukt til barnehageformål. 

Brutto innearealet er på 60 m2, hvorav netto 42 m2 er lekeareal. Huset består av aktivitetsrom/spisestue, aktivitesrom/soverom, lagerrom, garderobe, stellerom/barnetoalett, personaltoalett. Hvitveisen Barnehage AS

Ivar Aasensvei 10

0373 Oslo

Epost


Telefon

23 16 44 00


Faks

23 16 44 09


Åpningstider:

Mandag - fredag
07.30 - 16.45